Vertalingen van mijn  gedichten in het Fries door Miranda Mei
luister tevens naar de  achtergrondmuziek

 ę« 2003 

Tasein


al sjitte se
raketten op my ˘f
en űntploffe
hÔngranaten
om my hinne

asto bandige biste

omklamje ik dy
mei it hiele lichem
oant wy gearrane 
as in skyld fan
leafde

Beloofd


al schiet men
raketten op mij af
en ontploffen
handgranaten
om mij heen

als jij geketend bent

omklem ik jou
met heel mijn lichaam
 zodat wij samensmelten
als een schild van
liefde

 

 

It efterhűs


Westertoersklok
slach no efkes net
troch de ferskuorde binnenstŕd
l˙sterje dochs, en fl˙sterje
tichtspikere bűnzjend hert
yn deadseangst strak tichte dakken
muorren en plafonds
skaden gean foarby tichte doarren
lucht en ljocht glűpe inkeldris binnen
troch tichte kezinen

sjoch
der stiet in famke
mei in deiboek
by it r˙t
mei har eagen ticht
en longerjend hert nei frijheid
sn˙ft de noas starich frisse lucht

hja blaast in fearke
en harsels tinkbyldich
fan de lytse hantsjes
troch in kierke fan it r˙t
nei bűten

der stean lange rigelen minsken
foar it efterhűs 
ien finger wiist nei boppe
nei de blauwe loft
der sweeft in fearke.

 

 

Het achterhuis


Westertorenklok
sla nu even niet
door de verscheurde binnenstad
luister toch en fluister
dicht gespijkerd bonzend hart
in doodsangst strak gesloten daken
muren en plafonds
schaduwen passeren langs gesloten deuren
lucht en licht glipt zelden binnen
door gesloten ramen

zie
er staat een meisje
met een dagboek
bij het raam
met haar ogen dicht
en verlangend hart naar vrijheid
snuift haar neus langzaam frisse lucht

zij blaast een veertje
en zichzelf denkbeeldig
van haar kleine handen
door een kiertje van het raam
naar buiten

er staan lange rijen mensen
voor het achterhuis
een vinger wijst naar boven
naar de blauwe lucht
er zweeft een veertje.